Adatkezelési tájékoztató

A) ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. BEVEZETÉS

Györgytea Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-383661) mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében ad tájékoztatást (i) a hírlevelek küldésével, (ii) a kapcsolati űrlapon megadott, valamint a kapcsolati űrlapon feltett kérdés megválaszolása során az e-mail kommunikációban megadott személyes adatok és különleges adatok kezelésével kapcsolatosan megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A Pharmaherb Kft (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-192169), mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében ad tájékoztatást a gyógynövénytúrákra történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.

hírlevél küldésével kapcsolatosan, valamint a kapcsolati űrlapon megadott, valamint a kapcsolati űrlapon feltett kérdés megválaszolása során az e-mail kommunikációban megadott személyes adatok és különleges adatok kezelésével kapcsolatosan a Györgytea Kft. az adatkezelő.

A kapcsolati űrlapon feltett kérdéseket eseti alapon a Pharmaherb Kft. munkavállalói válaszolják meg, amely esetben a Györgytea Kft., mint adatkezelő továbbítja a kérdés megválaszolásához szükséges személyes adatot a kérdés megválaszolása céljából a Pharmaherb Kft-nek, mint adatfeldolgozónak. Ilyen esetben is a Györgytea Kft. marad az adatkezelő, a Pharmaherb Kft. adatfeldolgozó lesz.

A gyógynövénytúrákra történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a Pharmaherb Kft. az adatkezelő.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek során úgy alakítják gyakorlatukat, hogy mindenben megfeleljenek a vonatkozó adatkezelési és egyéb jogszabályoknak. Így a személyes adatok kezelése mindenben megfelel többek között, de nem kizárólag az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:

(i) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet);
(ii) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
(iii) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
(iv) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
(v) a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

Az adatkezelők az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vették az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezéseit.

Az adatkezelők kiemelten fontosnak tartják a személyes adatok jogszerű kezelését, az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése mindenkor megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Az adatkezelők az adatkezeléseik során betartják az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott alábbi alapelveket:

(i) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
(ii) célhoz kötöttség;
(iii) adattakarékosság;
(iv) pontosság;
(v) korlátozott tárolhatóság;
(vi) integritás és bizalmas jelleg; (vii) elszámoltathatóság.

II. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.

A tájékoztatás körét az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-14. cikke, 15-22. cikke és 34. cikke határozza meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a jelen bekezdésben meghatározott cikkekben foglaltakat.

 1. VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

(i) adatkezelés célja;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
(iv) személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
(v) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 1. HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i) az érintett a hozzájárulását visszavonta;
(ii) az érintett kérte személyes adatainak törlését;
(iii) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(v) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése végett törölni kell.

A személyes adatokat nem lehet törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

(i) a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adattovábbításhoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból megadott adatkezelés esetére a tiltakozáshoz való jog nem vonatkozik, mivel a tiltakozáshoz való jog közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetére, illetve arra az esetre vonatkozik, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILAKOTÁST IS

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekkel kapcsolatosan automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben nem történik, profilalkotás nem történik.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

(i) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
(ii) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
(iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. PANASZHOZ VALÓ JOG

Az adatkezelés jogszerűségének vitatása esetén az érintett az alábbi eljárásokat kezdeményezheti:

(i) Panaszt nyújthat be az adatvédelmi tisztviselőnél.
(ii) Bírósághoz fordulhat és kérheti a jogellenes adatkezelés megállapítását, valamint sérelemdíjat és kártérítést követelhet. Jogellenes adatkezeléssel összefüggésben sérelemdíjat és kártérítést csak bíróság jogosult megállapítani.
(iii) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság nem jogosult sérelemdíjról vagy kártérítésről határozni.

 1. A 3. – 9. PONTOKBAN MEGHATÁROZOTT JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

(i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
(ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

III. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A www.gyorgytea.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások elsősorban nem gyermekeknek nyújtott szolgáltatások, azonban nem zárható ki, hogy gyermek érdeklődik a gyógynövényekkel kapcsolatosan és feliratkozik hírlevélre, vagy a Kapcsolati Űrlap kitöltésével egészségi állapottal kapcsolatos kérdés(eke)t tesz fel, vagy gyógynövénytúrára jelentkezik.

A gyógynövénytúrára jelentkezéssel kapcsolatosan a Túraszabályzat mindenkori rendelkezései határozzák meg gyermek esetében történő jelentkezés feltételeit.

Mivel sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nincs abban a helyzetben, hogy a hírlevélre feliratkozók vagy a Kapcsolati Úrlapot kitöltők életkorát vizsgálni tudja, ezért úgy tekinti, hogy ha 16 év alatti gyermek iratkozik fel hírlevélre vagy 16 év alatti gyermek tölti ki a Kapcsolati Űrlapot, akkor ezt a szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájárulásával teszi meg, azaz a hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló adja meg. Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó számára kérdéses, hogy a hírlevélre feliratkozó, illetve a Kapcsolati Űrlapot kitöltő betöltötte-e a 16. életévét, abban az esetben erre vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. Az adatközlő felelőssége, hogy valós tartalmú nyilatkozatot tesz.

IV. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Név: Jámbor Szilvia
Cím: Pharmaherb Kft. címzett, 1054 Budapest, Bank u. 4.
E-mail cím: adatvedelem@gyorgytea.hu

V. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése során – többek között, de nem kizárólag – az alábbiak teljesülését veszik figyelembe:

(i) rendelkezésre állás: az adatok az arra feljogosítottak számára áll rendelkezésre;
(ii) adatkezelés sértetlensége: az adatok sértetlensége biztosított;
(iii) adatintegritás: az adatok változatlansága igazolható;
(iv) adat bizalmassága, titkossága: jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított, csak az fér az adatokhoz, aki erre jogosult.

Az adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan intézkedéseket alkalmaznak, amelyek biztosítják az adatok védelmét, és így az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít.

Az adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedéssel védi többek között, de nem kizárólag a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan adattovábbítástól, a jogosulatlan törléstől, a megsemmisüléstől, a sérüléstől és a hozzáférhetetlenné válástól.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók informatika rendszerei és informatikai hálózatai védettek a számítógépes vírusoktól, a számítógépes betörések ellen.

VI. „SÜTI” (COOKIE) KEZELÉSE

A sütik (cookie-k) kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépe vagy a böngészője eltárol, amikor egy weboldalt meglátogat, és a weboldalra történő ismételt látogatáskor a rendszer visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik használata a weboldal hatékonyabb működése érdekében történik. A sütik abban segítenek, hogy a sütik alapján a weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, ezáltal adatokat lehet gyűjteni a weboldalt látogatók szokásairól, például milyen oldalakat néznek meg a weboldalon, és milyen funkciókat használnak. Az adatok felhasználása a weboldal elemzése, optimalizálása, fejlesztése és reklámstratégia céljára történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása hatékonyabban
működjön.

Az adatkezelés célja tehát a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: 26 hónap

A sütit a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben a weboldal szolgáltatásait csak korlátozottan, illetve nem teljeskörűen tudja igény bevenni, illetve az analitikai mérések pontatlanok lehetnek.

VII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelők a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor jogosultak a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra.

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató a www.gyorgytea.hu weboldalon elérhető.

***

B) SPECIÁLIS RÉSZ – EGYES ADATKEZELÉSEK

I. HÍRLEVÉL

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Amennyiben hírlevelet szeretne kapni gyógynövényekkel kapcsolatosan, az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia nevét és e-mail címét. Ezen személyes adatokat a Györgytea Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-383661), mint adatkezelő kezeli. *

Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Györgytea Kft. (mint adatkezelő) nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. A Györgytea Kft.(mint adatkezelő)– amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem kap hírlevelet. Ha az érintett hírlevelet szeretne kapni, abban az esetben szükséges a nevének és e-mail címének megadása.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

(i) adatvedelem@gyorgytea.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;
(ii) a hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintással;
(iii) postai úton küldött levélben a Györgytea Kft. címzett részére a 1054 Budapest, Bank utca 4. szám alatti címre.

A hírlevél adatbázist kezelő szoftver alkalmas arra, hogy jelezze, ha a hírlevél 6 (hat) hónapon keresztül nem került megnyitásra, és így az érintett inaktív státuszba kerül. Az inaktív státuszba került érintett kap egy e-mail üzenetet, amelyre kattintással aktiválhatja státuszát. Ha nem aktiválja státuszát az e-mail üzenet elküldését követő 30 (harminc) napon belül, abban az esetben a hírlevél adatbázisból automatikusan törlésre kerül az érintett megadott személyes adata, azaz neve es e-mail címe. Ez természetesen nem akadályozza meg az érintettet abban, hogy a hírlevélre bármikor újra feliratkozzon.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: Györgytea Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-383661
E-mail: adatvedelem@gyorgytea.hu
Törvényes képviselő: Lopes-Szabó Zsuzsanna
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel
*

***

II. KAPCSOLATI ŰRLAP

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Amennyiben egészségi állapotával kapcsolatosan kérdése merül fel a gyógynövények / gyógyteák használatával, alkalmazásával kapcsolatosan, a Kapcsolati Űrlap kitöltésével leírhatja kérdéseit, egészségi állapotát, és a Györgytea Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-383661)  munkatársai megválaszolják kérdéseit. A Kapcsolati Űrlapon megadott személyes adatok és különleges adatok, valamint a Kapcsolati Űrlapon feltett kérdések megválaszolása során kialakult e-mail kommunikációban megadott személyes adatok és különleges adatok eseti alapon továbbításra kerülhetnek a Pharmaherb Kft-nek, mint adatfeldolgozónak. A kérdéseket főszabály szerint maga az adatkezelő, a Györgytea Kft. munkavállalói válaszolják meg, azonban eseti alapon előfordulhat, hogy a kérdéseket a cégcsoporthoz tartozó Pharmaherb Kft. munkavállalói válaszolják meg. Ilyen esetben az adatok a kérdések megválaszolása céljából továbbításra kerülhetnek a Pharmaherb Kft-nek, azonban ilyen esetben az adatkezelő változatlanul a Györgytea Kft. marad, a Pharmaherb Kft. csak adatfeldolgozó lesz.

A Kapcsolati Űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz (a kérdése e-mailben történő megválaszolásához). A Kapcsolati Űrlap e-mailben kerül továbbításra, tehát a Kapcsolati Űrlapon megadott adatokat és információkat az adatkezelő és az adatfeldolgozó e-mail formájában kapja meg.

Az egészségi állapotával kapcsolatos minden adat különleges adatnak minősül, ezért kérjük, kizárólag abban az esetben adjon meg az egészségi állapotával kapcsolatos bármely adatot, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott különleges adatokat a kérdéseinek a megválaszolásával kapcsolatosan kezeljük, és eseti alapon a kérdés megválaszolása céljából továbbítsuk a Pharmaherb Kft-nek, mint adatfeldolgozónak.

A Kapcsolati Űrlap kitöltésekor mellékletet nem tud csatolni, azonban az e-mail kommunikáció során egészségügyi adatot is tartalmazó dokumentum csatolása előfordulhat. Kérjük, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatot tartalmazó dokumentumot kizárólag abban az esetben csatoljon e-mailjéhez, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott különleges adatokat tartalmazó dokumentumot a kérdéseinek a megválaszolásával kapcsolatosan kezeljük, és eseti alapon a kérdés megválaszolása céljából továbbítsuk a Pharmaherb Kft-nek, mint adatfeldolgozónak. Kérjük, hogy lehetőség szerint szíveskedjék mellőzni csatolmányok küldését, és kérdéseit röviden megfogalmazva kizárólag a legszükségesebb egészségi állapotra vonatkozó adatot szíveskedjen megadni. Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni.

Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Györgytea Kft. (mint adatkezelő) és a Pharmaherb Kft. (mint adatfeldolgozó) nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. A Györgytea Kft. (mint adatkezelő) és a Pharmaherb Kft. (mint adatfeldolgozó) – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a Kapcsolati Űrlapon meghatározott adatokat (nevét és e-mail címet), abban az esetben nem lehetséges a kérdéseinek a megválaszolása. Ha az érintett nem adja meg a kérdés megválaszolásához szükséges egészségi állapotra vonatkozó információkat, abban az esetben a kérdés érdemben nem válaszolható meg. Ha az érintett szeretne a kérdéseire választ kapni, abban az esetben szükséges megadnia az egészségi állapottal kapcsolatos legszükségesebb adatokat, valamint az e-mailben történő válasz elküldéséhez a nevét és e-mail címét.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat és különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett az adatai törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

(iv) adatvedelem@gyorgytea.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;
(v) postai úton küldött levélben a Györgytea Kft. címzett részére a 1054 Budapest, Bank utca 4. szám alatti címre.

Az érintett törlési kérelmétől függetlenül az adatkezelő az e-mailben tárolt személyes és különleges adatokat, valamint az e-mail mellékleteként csatolt különleges adatot tartalmazó dokumentumot legkésőbb a naptári negyedévet követő naptári negyedév végéig törli. Például január végén és február elején folytatott e-mail kommunikáció legkésőbb június végéig kerül törlésre; májusi e-mail kommunikáció legkésőbb szeptember végéig kerül törlésre.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: Györgytea Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-383661
E-mail: adatvedelem@gyorgytea.hu
Törvényes képviselő: Lopes-Szabó Zsuzsanna
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel

 

 1. ADATFELDOLGOZÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: Pharmaherb Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-192169
E-mail: adatvedelem@gyorgytea.hu
Törvényes képviselő: Lopes-Szabó Zsuzsanna
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel

***

III. GYÓGYNÖVÉNYTÚRÁK

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

A gyógynövénytúrákon résztvenni a weboldalon történő jelentkezéssel lehet. A jelentkezéskor a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím; valamint áfás számla igénylés esetén az előző adatokon felül cégnév, számlázási cím, adószám, postázási cím.

Pharmaherb Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-192169), mint adatkezelő ezen adatokat kizárólag statisztikai célból és azon célból tárolja és kezeli elektronikus módon, hogy a résztvevőket azonosítani tudja, valamint a Programmal kapcsolatosan felvegye a kapcsolatot a jelentkezővel / résztvevővel.

Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az adatkezelő és az alább felsorolt cégek (mint adatfeldolgozók) nem ellenőrizhetik a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. Az adatkezelő és az alább felsorolt cégek (mint adatfeldolgozók) – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadják el, valamint úgy tekintik, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a jelentkezési lap kitöltésekor a kért adatokat, abban az esetben az adatkezelő nem tudja felvenni a jelentkezővel a kapcsolatot a programmal kapcsolatosan, és számlázási adatok megadásának elmulasztása (vagy hiányosan történő megadása esetén) megakadályozza, hogy az adatkezelő a számlát a mindenkori adójogi, könyvviteli és számviteli szabályoknak megfelelően tudja kiállítani.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat addig kezelik, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

(i) adatvedelem@gyorgytea.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;
(ii) postai úton küldött levélben a Pharmaherb Kft. címzett részére a 1054 Budapest, Bank utca 4. szám alatti címre.

Az adatkezelő a jelentkezők és a résztvevők adatait legfeljebb egy évig tárolja, és egy év elteltét követően automatikusan – a jelentkezők / résztvevők külön értesítése nélkül – törli.

A számla, és a számlában szereplő (személyes) adatok a mindenkori számviteli és könyvviteli jogszabályokban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: Pharmaherb Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-192169
E-mail: adatvedelem@gyorgytea.hu
Törvényes képviselő: Lopes-Szabó Zsuzsanna
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel

 1. ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A jelentkező és a résztvevő által megadott adatok továbbításra kerülhetnek számlázási és/vagy statisztikai feldolgozás céljából (tehát adatfeldolgozás céljából) a Györgytea Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-383661) * részére.

A fentiek alapján tehát adatfeldolgozók:

Cégnév: Györgytea Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-383661
E-mail: adatvedelem@gyorgytea.hu
Törvényes képviselő: Lopes-Szabó Zsuzsanna
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel

*

Bankkártyával történő fizetés esetén a bankkártyával fizető személy által megadott banki adatokat az adatkezelő nem tárolja, ezeket a banki adatok az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Cg. 01-09-174466), mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra a fizetés webfelületén keresztül. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási adatok.

Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Bankkártyával történő fizetés esetén tehát a fent meghatározott adatok vonatkozásában további adatfeldolgozó az alábbi cég is:

Cégnév: OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Törvényes képviselő: Benyó Péter
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel