Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

A RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT letölthető ITT.

 

„Keresse a csipkét” 2022. nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

2022. december 05.

1. A nyereményjáték szervezője

A „Keresd a csipkét” 2022. nyereményjáték (a továbbiakban: „játék” vagy „nyereményjáték”) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Pharmaherb Gyógynövény és Gyógytermék Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-192169, Adószám: 13324632-2-41, Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4.; a továbbiakban: “Szervező”). A játékban való részvétel feltételeit jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) tartalmazza.

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Játékban való részvétel jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat elérhetőségét a Szervező bárki számára biztosítja a Szabó Gyuri bácsi hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szabogyuribacsi).

2. A játék leírása

Szervező által szervezett promóciós játékban elektronikus úton közösségi felületen keresztül, a Györgytea -Szabó Gyuri bácsi facebook oldalon a feltett kérdésre kell helyesen válaszolni a poszt alatt kommentben. A helyes választ adók között történik a nyeremény sorsolása.

3. A játék időtartama

A játék 2022. december 05.napján 9:00 órától 2022. december 8. 9:00 óráig tart (ettől a Szervező rajta kívül eső hiba miatt eltérhet, illetve informatikai/technikai probléma fellépése esetén is).

4. Részvétel

A játékban való részvételhez a játékosnak fel kell keresnie a Szervező hivatalos Facebook oldalát (https://www.facebook.com//szabogyuribacsi) majd ott a játékra felhívó poszt alatt eleget kell tennie a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A játékos feladata, hogy a hivatkozott Facebook oldalon közzétett poszt alatt írásos kommentjével válaszoljon.

A játékban való részvétel feltétele, hogy játékos a jelen Játékszabályzatot elfogadja. A játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat elfogadását jelenti.

5. Kik vehetnek részt a játékban?

5.1 A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki saját Facebook-profillal rendelkezik (a továbbiakban: „játékos„) és aki a játék időtartama alatt az 5. pontban írtak alapján Szabó Gyuri bácsi Facebook oldalán megjelenő posztban meghirdetett feladatot teljesíti.

A játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és tudomásul veszi, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „rajongói oldal”) megadott profilnevét az adott játékkal összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezelje, továbbá a játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja, hogy Szervező a rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználja.

A nyertes játékosok tudomásul veszik és a jelen Játékszabályzat elfogadásával – amely a játékban való részvétel feltétele – hozzájárulnak, hogy a Szervező az adataik közül a Facebookon regisztrált nevüket Szabó Gyuri bácsi Facebook oldalán feltünteti.

Szervező kijelenti, hogy a játék során tudomására jutott adatokat kizárólag a játék lebonyolítása és nyeremény átadása, illetve – ha a nyeremény személyes átadása a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint nem lehetséges – elküldése céljából kezeli. Amennyiben a nyereményt futárszolgálat vagy az MPL kézbesíti, abban az esetben a Szervező jogosult a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat továbbítani a kézbesítést végző szolgáltatónak. Az így továbbított személyes adatoknak a kézbesítést végző szolgáltató általi adatkezelésre a kézbesítést végző szolgáltató adatkezelési szabályai az irányadóak.
A játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

5.2 A játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon a Szervező munkatársai, a Szervező termékeit értékesítő kereskedelmi és üzleti partnerek, valamint a 18. életévüket be nem töltött személyek. A Szervező a jelen bekezdésben foglaltakat be nem tartó személyeket jogosult kizárni a játékból, és a nyertes sorsolását követően a Szervező jogosult megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező nincs abban a helyzetben, hogy a játékos életkorát ellenőrizni tudja, ezért a játékos felelőssége, hogy betartsa a jelen bekezdésben meghatározottakat. A Szervező a játékost mindaddig 18. életévét betöltött személynek tekinti, amíg ennek ellenkezője nem nyert bizonyítást. A Szervező a jelen bekezdésben foglaltakat be nem tartó személyeket jogosult kizárni a játékból, és a nyertes sorsolását követően a Szervező jogosult megtagadni a nyeremény átadását.

6. Nyeremény

A nyeremény összesen 3 db Györgytea ajándékcsomag, nyertesenként tartalma egy-egy Györgytea üveg bögre és egy-egy Györgytea csipkebogyó hús 70g egyedi tea.

Az ajándékcsomag értéke egyenként bruttó 2.980 Ft (kétezer-kilencszáznyolcvan forint).

A nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény biztosítására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódótovábbi feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb tárgynyereményre nem cserélhető és más részére nem átruházható.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes értesítését követően bármely okból nem jelentkezik.

7. Sorsolás

7.1 A sorsolás ideje: 2022. december 8. 10:00 óra. A nyerteseken ezt követően teszi közzé Szervező a hivatalos Facebook oldalán.

7.2 Nyertesek kiválasztása: A Szervező összesen 3 (három) nyertest és 6 (hat) pótnyertest sorsol ki. A sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak, azaz akik a játékposzt helyes megfejtését írásos, értelmes és olvasható kommenttel a játék időtartamán belül megválaszolják. A nyertesek és a pótnyertesek kiválasztása a helyesen pályázók között véletlenszerűen, a https://socialwinner.besocial.hu/ számítógépes program segítségével történik. Összesen 9 (kilenc) pályázat kerül kisorsolásra, melyből az első 3 (három) a nyertes. A 6 (hat) pótnyertes a sorsolás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes játékos nem felel meg vagy nem tesz eleget a Játékszabályzatban foglaltaknak.

8. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes játékosokat a nyereményről elektronikus úton az alábbi módokon értesíti:

  • a nyereményjáték alatti kommentben,
  • a Szabó Gyuri bácsi rajongói oldalon küldött személyes üzenetben,
  • amennyiben a nyertes e-mail címe nyilvánosan elérhető, e-mailben küldött levél által.

A nyertesnek az értesítést követően elektronikus úton, válaszként a fent felsorolt értesítési módokra, üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a hivatalos Facebook oldalán vagy e-mail-en keresztül, a kiértesítéstől számított 2 (két) naptári napon belül, azaz az értesítés Szervező általi elküldését követő naptári nap 24:00 óráig. A játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze nyereményjogosultságát a fent felsorolt értesítési módokon. A Szervező az ebből eredően a nyertes játékos által támasztott bármilyen igényérvényesítés lehetőségét kizárja.

A nyerteseknek az értesítéstől számított 1 (egy) naptári napon belül, azaz az értesítés elküldését követő naptári nap 24:00 órájáig van lehetőségük üzenetben felvenni a kapcsolatot a Szervezővel az értesítésben meghatározott módon. Amennyiben a nyertes játékos a megadott határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyertes részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel, a nyertes ebből eredően a Szervezővel szemben semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.

A bármilyen okból határidőben nem jelentkező nyertes játékos helyére pótnyertes kerül meghirdetésre a Szervező által. A pótnyertesnek a kiértesítéstől számított 2 (két) naptári napon belül, azaz az értesítés Szervező általi elküldését követő naptári nap 24:00 óráig van lehetősége jelentkezni üzenetben, ellenkező esetben a nyereményjogosultságát elveszíti.

9. Nyeremény átvétele

A játékosnak a 7. pont szerinti határidőben személyes üzenetben fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel, valamint meg kell adnia egy email címet és vagy postai címet, melyen a Szervező tudja tartani a kapcsolatot a nyertessel a szükséges adatok megadásához és a nyeremény átvételéhez, kiküldéséhez.
A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, következményekért.

A nyertes a nyereményt a sorsolást követő 30 (harminc) napon belül jogosult átvenni bármelyik Györgytea mintaboltban, amelyik hozzá a legközelebb esik.
Amennyiben a nyertes akadályoztatva van abban, hogy nyitvatartási időben a legközelebbi Györgytea mintaboltba bemenjen átvenni a nyereményét, a nyertes ezt köteles írásban jelezni a Szervezőnek. Ha a Szervező elfogadhatónak tartja a nyertes indokait, a Szervező a nyereményt a nyertes által meghatározott magyarországi postai címre elküldi a nyereményt. A postai címre elküldés költségét a Szervező viseli.

A nyeremény átvételének további feltétele, hogy nyertes az átadás-átvételi nyilatkozatot aláírja (postai kézbesítés esetén vállalja, hogy visszaküldi Szervező részére az aláírt nyilatkozatot), mely aláírásával egyidőben nyilatkozik arról, hogy a játékban való részvételével és a nyeremény átvételével kapcsolatosan kizáró okok nem állnak fenn.

A nyereményt kizárólag a nyertes veheti át, meghatalmazást a Szervező nem fogad el. A nyeremény személyes átvételekor a nyertes köteles igazolni személyazonosságát. A személyes átvételkor a Szervező és a nyertes átadás-átvételi elismervényt írnak alá, amelyen a nyertes nevén kívül két személyes adata – a nyertes azonosíthatósága miatt – rögzítésre kerül.

A nyertes játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

10. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

11. Vegyes rendelkezések

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi-és Játékszabályzat megtalálhatóak a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szabogyuribacsi). A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalához lehetséges fordulni személyes üzenet formájában, valamint az info@gyorgytea.hu e-mail címen elektronikus levél formájában.

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül.

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Szervező valósnak tekinti a Facebook adatokat mindaddig, amíg az ellenkezője nem nyert bizonyítást.

A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a játékos felelős, a játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a játékost, aki a játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet-és adatátvitelisebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékos téves rendszerüzenetet kapnak nyertes/nem nyertes státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a játékosok egyidejű és a játék meghirdetésével azonos módon történő értesítése mellett bármikor indokolás nélkül megváltoztathatja vagy visszavonja. Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Általános adatkezelési tájékoztatót a https://gyorgytea.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen elérhető.

Budapest, 2022.12.05.
Pharmaherb Kft.